Search

Bezpłatny dostęp do internetu

W związku z realizacją projektu „Złota Sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Złotoryjskim” nadal można składać wnioski o bezpłatny dostęp do Internetu.

Uczestnicy Projektu muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać miejsce zamieszkania/siedzibę na terenie Powiatu Złotoryjskiego,
2) nie posiadać dostępu do Internetu,
3) spełniać minimum jeden z sześciu warunków określonych niżej.

 

O udział w projekcie mogą ubiegać się:

1. Osoby z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł, natomiast przeciętny miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 542,00 zł. )

2. Osoby z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 539,00 zł, natomiast przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, w której członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może przekroczyć kwoty 623,00 zł)

3. Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej

4. Osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie, niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

5. Rodziny zastępcze

6. Rodzinne domy dziecka

7. Samotni rodzice

8. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem Prezesa ZUS w Monitorze Polskim

a) emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 831,15 zł

b) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 637,92 zł

c) renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta   rodzinna wypadkowa 997,38 zł

d) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 765,50 zł

9. Dzieci i młodzież uczącą się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce (osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4,50 za ostatni rok szkolny dla dzieci i młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, natomiast w klasach 1-3 szkoły podstawowej wymagana jest ocena opisowa - bardzo dobra), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (obecnie wskaźnik ten wynosi 1262,23 zł.)

TPL_JM-CITY-READER_ADDITIONAL_INFORMATION